Garant: Martina Jaroušková

Předseda: Ing. Petr Jeník

Činnost rady:

Soustřeďuje se na realizaci schválené činnosti ČSZE podle usnesení valných hromad pro oblast teplárenství zejména:

  • shromažďování problémů jednotlivých členských subjektů a navrhování společných obecně přijatelných řešení
  • sjednocování názorů členských subjektů na funkci a potřeby odvětví teplárenství se zaměřením zejména na energetickou politiku, legislativu, ceny a tarify, daně, bezpečnost práce a technickou normalizaci
  • aktivní zapojení a spolupráci dalších teplárenských subjektů v odborných radách a sekcích ČSZE
  • aplikaci norem EU do oblasti teplárenství a na podporu KVET

Byla navázaná spolupráce s teplárenskými subjekty v rámci spolupráce se Svazem zaměstnavatelů energetiky Slovenska.

Rada pro teplárenství ČSZE vytváří podmínky pro realizaci specifických potřeb teplárenských společností – členských subjektů ČSZE, pro formulování jednotných stanovisek
a připomínek k materiálům zásadně ovlivňujícím funkci teplárenství v dlouhodobém i krátkodobém horizontu. Současně členové rady informují o možnostech využití aktivit ČSZE
k uspokojování potřeb společností, které zastupují. Bylo by vhodné, aby se členy rady staly všechny teplárenské společnosti a svými náměty mohly tak pravidelně přispívat k úspěšné činnosti ČSZE a k plnění jeho poslání.