Projekt Posílení a rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních energetického sektoru

Projekt byl úspěšně realizován v termínu 1. 4. 2020 – 31. 5. 2023

OS ECHO společně s partnerem ČSZE realizovali projekt „Posílení a rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních energetického sektoru“. 

Projekt č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010570

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 

Anotace projektu:

Oba sociální partneři chtěli v rámci tohoto projektu využít především svoje dlouholeté zkušenosti, získané v rámci sociálního partnerství, vedeného jak v rámci České republiky, tak
i na úrovni mezinárodní, současně chtěli využít tento projekt k posílení a rozvoji sociálního dialogu na všech úrovních. Projekt měl zajistit kontinuitu sociálního smíru
v energetických firmách, a to bez ohledu na politické vedení státu.

Co je cílem projektu?

Posílení a rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních a se zaměřením na potřeby dialogu v jednotlivých regionech za účasti regionálních zaměstnavatelů a zástupců odborových organizací; zkvalitnění vedení sociálního dialogu, a to jak na odvětvové, podnikové, národní, ale i mezinárodní úrovni; posílení povědomí zástupců zaměstnanců a vedoucích pracovníků firem o kolektivním vyjednávání, zejména s ohledem na uzavírání kolektivních smluv v energetických podnicích a kolektivních smluv vyššího stupně v celém odvětví energetiky; formulování optimální podoby sociálního dialogu; přímé propojení zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů z řad personalistů i managementu, sdílení informací
a společné hledání řešení; odstranění případných bariér mezi všemi účastníky sociálního dialogu, navázání neformálních vztahů, otevření vzájemné komunikace; rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci v energetickém průmyslu s důrazem na oblast pracovně právních vztahů, BOZP, zvýšit povědomí o Strategii Průmyslu 4.0.; informovat o dopadech Průmyslu 4.0 v kulturním a sociálním prostředí energetických firem; využívání moderních technologií.

Popis cílové skupiny:

Cílovou skupinu tvoříli zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů sdružených v partnerských organizacích, kterými jsou OS ECHO a ČSZE, kteří se aktivně zabývají sociálním dialogem
a kolektivním vyjednáváním na podnikové, odvětvové a mezinárodní úrovni v energetickém sektoru. Cílová skupina žadatele OS ECHO byla tvořena odboráři, zástupci zaměstnanců na úrovni základních organizací OS ECHO, kteří se zabývají sociálním dialogem na úrovní jak podnikové, tak sektorové. Současně se také bude jednalo o zástupce zaměstnanců, kteří působí na nadnárodní úrovni Evropských rad zaměstnanců. Ve všech těchto skupinách se jedná především o předsedy, místopředsedy a členy závodních výborů základních organizací, účastnících se sociálního dialogu, na všech úrovních. Cílová skupina partnera projektu ČSZE byli vedoucí pracovníci, zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanci v podnicích energetického odvětví uzavírající kolektivní smlouvy. Jedná se o skupinu podniků zastřešenou kolektivní smlouvou vyššího stupně mezi OS ECHO a ČSZE, a také podniky, kde se vyjednává kolektivní smlouva pouze na podnikové úrovni. Významnou skupinu ČSZE tvořili pracovníci, jejichž pracovní zařazení a úkoly jsou v těsné souvislosti s náplní klíčových aktivit a kteří se podílejí na kolektivním vyjednávání. Na základě získaných zkušeností budou schopni následně předávat poznatky na nižší úrovně podnikové hierarchie. Vzhledem k rozložení energetických společností byla cílová skupina rovnoměrně rozprostřena po celé České republice. Role cílové skupiny spočívá v aktivním zapojení
do vedení sociálního dialogu, kolektivního vyjednávání až po samotnou tvorbu kolektivních smluv na úrovni společností a odvětvové úrovni. Sociální partneři chtějí využít tento projekt k posílení a rozvoji sociálního dialogu na všech úrovních a zaměřit se na potřeby dialogu v jednotlivých regionech za účasti regionálních zaměstnavatelů a zástupců odborových organizací, včetně výměny zkušeností s fungováním sociálního dialogu na nadnárodní úrovni.

V rámci projektu byly řešeny následující klíčové aktivity:

1/Sociální dialog v regionech a jeho potřeby
2/Kolektivní vyjednávání a sociální dialog na sektorové úrovni
3/Kolektivní vyjednávání a sociální dialog na podnikové úrovni
4/Sociální dialog v nadnárodních společnostech
5/Závěrečná konference projektu
6/Projektový management