Projekt „Implementace energetické tranzice v ČR nemůže narušit sociální smír“

OS ECHO  společně s partnerem ČSZE realizují projekt „Implementace energetické tranzice v ČR nemůže narušit sociální smír“. 

Projekt č.:  CZ.03.01.03/00/22_001/0001046

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu České republiky. 

Anotace projektu:

Oba sociální partneři chtějí v rámci tohoto projektu využít především svoje dlouholeté zkušenosti, získané v rámci sociálního partnerství, vedeného jak v rámci České republiky, tak i na úrovni mezinárodní, současně chtějí využít tento projekt k posílení a rozvoji sociálního dialogu na všech úrovních. Projekt by měl zajistit kontinuitu sociálního smíru v energetických firmách, a to bez ohledu na politické vedení státu.

Harmonogram projektu:

Datum zahájení realizace projektu: 1. 6. 2023

Datum ukončení realizace projektu: 31. 5. 2026

Co je cílem projektu?

Cílem je zejména podpora adaptace zaměstnavatelů a zaměstnanců na technologické změny a s tím související požadavky na jejich kvalifikační předpoklady, posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci s důrazem na bezpečnost práce, důležitost pracovního a životního prostředí, rovnováhy mezi pracovním a osobním životem, vliv pracovních podmínek a dopady fyzické zátěže na zdraví a bezpečnost zaměstnanců s ohledem na jednotlivé věkové kategorie.

Popis cílové skupiny:

Cílovou skupinou jsou vedoucí pracovníci, zástupci zaměstnanců a zaměstnanci v podnicích energetického odvětví uzavírající kolektivní smlouvy. Jedná se o skupinu podniků zastřešenou kolektivní smlouvou vyššího stupně mezi OS ECHO a ČSZE, a také podniky, kde se vyjednává kolektivní smlouva pouze na podnikové úrovni. Významnou skupinu ČSZE budou tvořit pracovníci, jejichž pracovní zařazení a úkoly jsou v těsné souvislosti s náplní klíčových aktivit a kteří se podílejí na kolektivním vyjednávání. Na základě získaných zkušeností budou schopni následně předávat poznatky na nižší úrovně podnikové hierarchie.

V rámci projektu jsou řešeny následující klíčové aktivity:

  • Podpora adaptace zaměstnavatelů a zaměstnanců na technologické změny a s tím spojené kvalifikační předpoklady
  • Rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci s důrazem na kvalifikační předpoklady z hlediska BOZP
  • Legislativní opatření pro větší flexibilitu různých druhů forem práce v energetickém sektoru
  • Rozvoj odvětvového sociálního dialogu v energetice s cílem rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na další zaměstnavatele
  • Zvyšování znalostí v oblastech s přímým dopadem na sociální dialog a kolektivní vyjednávání na podnikové úrovni
  • Zavádění nových moderních systémů řízení, organizace a zabezpečování regionálního poradenství a vyšší informovanosti v oblasti sociálního dialogu
  • Podpora adaptace na přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku a další dopady související se zvýšenou ochranou životního prostředí (Green Deal pro Evropu)

Akce uskutečněné v rámci projektu v roce 2023 – 2024:

Workshop „Teorie práva pro odborně způsobilé osoby v prevenci rizik“

4. – 5. 6. 2024, Areál Monínec, Monínec

Kulatý stůl Problematika rozvoje lidských zdrojů a dopady změn v sektoru energetiky na zaměstnanost na regionální a národní úrovni

19. 4. 2024, Smart Innovation center SKELET, Moravská Ostrava

Diskuzní fórum „Dopady daňového řízení na poplatníky a možná obrana proti postupu správce daně“

5. 3. 2024, Hotel Botanique, Praha

Workshop „Problematika kolektivního vyjednávání napříč energetickým sektorem“

13. 11. 2023, ČSZE, Brumlovka, budova Beta, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4

Diskuzní fórum „Aktuální změny a nové výklady v oblasti daně z příjmů 2023“

7. 11. 2023, Hotel Botanique Prague, Praha

Konference „Green Deal a vliv na zaměstnance v energetickém sektoru“

24. 10. 2023, ČSZE, Praha 4

Workshop „Nové technologie a prevence rizik při práci ve výškách“

25. – 26. 9. 2023, Areál Botanika, Horní Bezděkov

Workshop „Modernizace distribučních sítí a zlepšení technických parametrů pro práce pod napětím“

12. 9. 2023, Wine Wellness Hotel Amande, Hustopeče

Workshop „Moderní technologie a další trendy ve světě bezpečnosti práce – příklady dobré praxe“

5. – 6. 6. 2023, Interhotel TATRA, Kopřivnice

Fotografie z uskutečněných akcí: