Projekt Sociální dialog v energetickém sektoru

Projekt byl úspěšně realizován v termínu 1. 4. 2016 – 31. 3. 2020

OS ECHO společně s partnerem ČSZE realizovali projekt „Sociální dialog v energetickém sektoru“.

Projekt č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001867.

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Co je to sociální dialog?

Podle Mezinárodní organizace práce sociální dialog zahrnuje všechny typy vyjednávání, konzultací nebo jednoduše výměny informací mezi zástupci vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců ohledně záležitostí společného zájmu ve vztahu k hospodářské a sociální politice.

Sociální dialog je důležitým nástrojem rozvoje průmyslových vztahů, a to nejen v České republice, ale i v rámci Evropské unie a dalších nejvyspělejších zemí. Sociální dialog pomáhá sladit zájmy zaměstnavatelů a zaměstnanců v zájmu rozvoje podnikání a zajištění sociálního smíru.

Nalezení společného konsenzu mezi oprávněnými zájmy zaměstnavatelů a zaměstnanců v rámci aktuálního vývoje hospodářské politiky je nezbytným předpokladem pro zajištění trvale udržitelného podnikatelského prostředí a sociálního smíru.

 

Stručný popis projektu:

Sociální dialog má nezastupitelnou roli při hledání oboustranně přijatelných východisek k tématům jako je zvyšování povědomí o sociálním dialogu a vedení kolektivního vyjednávání na všech úrovních, efektivního předávání informací, zajištění adaptability zaměstnanců, flexibilitu pracovních vztahů. Sociální partneři, zaměstnavatelé společně s odbory, chtějí za pomoci tohoto projektu zvýšit povědomí o energetickém sektoru, posílit a rozvíjet sociální dialog na všech úrovních.

 

Cílová skupina partnera ČSZE:

Cílová skupina partnera projektu ČSZE byli vedoucí pracovníci, zástupci zaměstnanců a zaměstnanci v podnicích energetického odvětví uzavírající kolektivní smlouvy. Jednalo se o skupinu podniků zastřešenou kolektivní smlouvou vyššího stupně mezi OS ECHO a ČSZE, a také podniky, kde se vyjednává kolektivní smlouva pouze na podnikové úrovni.

 

V rámci projektu byly řešeny následující klíčové aktivity:

  1. Sdílení dobré praxe v rámci sociálního dialogu pro zástupce zaměstnanců a zaměstnavatelů
  2. Generační obměna ve vazbě na vedení sociálního dialogu – energetika očima mladých
  3. Předávání zkušeností ze zahraničí v rámci sociálního dialogu v energetice
  4. Odvětvový sociální dialog ve světle jeho účastníků
  5. Projektový management – metodické a administrativní řízení projektu