Garant: Ing. Richard Vidlička, MBA

Předseda: Ing. Josef Fiřt

Činnost rady:

  • připomínkování předložených návrhů právních norem týkajících se podnikatelské a zaměstnavatelské činnosti členů Svazu
  • zpracování vlastních návrhů a doporučení na změny platné Státní energetické koncepce České republiky
  • příprava a posuzování materiálů v rámci spolupráce se Svazem průmyslu a dopravy ČR
  • zabezpečování aktivit souvisejících s prezentací Svazu
  • zajišťování spolupráce s odbornými útvary Svazu průmyslu a dopravy ČR

Pracovní skupina práce pod napětím