Český svaz zaměstnavatelů v energetice je dobrovolnou, nezávislou a otevřenou zájmovou organizací sdružující zaměstnavatele v oblasti výroby a rozvodu elektrické energie a tepla a souvisejících oborech, jakož i jiné právnické osoby podnikající v odvětví energetiky a odborné školy zaměřené na energetiku. Je živnostenským společenstvem ve smyslu příslušných právních předpisů.

Svaz rozvíjí svoji činnost a působení na území ČR a zájmově spolupracuje s obdobnými organizacemi mimo území ČR. Příkladem je spolupráce se svazy ze Spolkové republiky Německo, Slovenska, Ruska atd. Na území ČR ČSZE úzce spolupracuje např. se SP ČR a jeho odbornými útvary a komisemi, zejména v oblasti sociálního partnerství a energetické politiky a legislativy, s Teplárenským sdružením ČR, se Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu, Českým plynárenským svazem a Českomoravskou elektrotechnickou asociací. Spolupráce probíhá v oblastech společného zájmu – naplňování ASEK, technické školství, energetická a surovinová bezpečnost, podpora energetického strojírenství a elektrotechnického průmyslu.

ČSZE pořádá pro své členy konference a semináře na téma: pracovně-právní vztahy, odborné vzdělávání, problematika daní a účetnictví, aktuální legislativa, problematika imisních škod, VEP, PCB, odpady a TP, problematika BOZP atd. Dále Svaz organizuje odborné aktivity a další vzdělávací akce pro zaměstnance členských subjektů Svazu k aktuálním problémům odvětví elektroenergetiky, teplárenství, těžby surovin a k problematice technického školství.

Svaz zpracovává odborné a argumentační materiály k obhajobě a prosazování oprávněných zájmů a potřeb členských organizací, včetně překladů dokumentů EU, týkajících se energetických odvětví.

Organizuje vnitrosvazové připomínkové řízení k předloženým návrhům legislativních norem a k dalším dokumentům, které dále postupuje příslušným institucím.

ČSZE podporuje další rozvoj jaderné energetiky ČR jako důležitý a stabilizující prvek pro zajištění dostatku elektřiny v dlouhodobém horizontu, podporuje rozvoj teplárenství a využití výhod CZT i v podmínkách zpřísněných emisních limitů, požaduje od provozovatelů OZE vyšší odpovědnost za stabilitu elektrizační soustavy, usiluje o omezení vnějších politicko-ekonomických zásahů do investičního prostředí v energetice atd.

Svaz podporuje technické školství na všech stupních vzdělávacího procesu s cílem zajistit další generaci technicky vzdělaných a kvalifikovaných energetiků. Využívá Sektorovou radu pro energetiku a členství v odborných komisích příslušných institucí k formulování požadavků ČSZE na vzdělávací systém pro technické obory. Podporuje spolupráci členských škol a hospodářských organizací. Zapojuje se do zpracování vzdělávacích projektů financovaných ze strukturálních fondů EU. ČSZE se účastní jednání pracovního týmu tripartity
pro vzdělávání a připomínkuje výstupy MŠMT.

Hlavním cílem činnosti Svazu je přispívat k dobrému jménu české energetiky, chránit je, jakož i chránit zájmy a dobré jméno Svazu a jeho členů, zastupovat, prosazovat a obhajovat společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů v dialogu s Parlamentem ČR, vládou České republiky, politickými stranami a hnutími a dalšími národními
a mezinárodními institucemi.

Svaz zastupuje své členy při kolektivním vyjednávání a jejich jménem uzavírá kolektivní smlouvy vyššího stupně s příslušnými odborovými svazy ECHO a ČOSE.

Svaz je kolektivním členem Svazu průmyslu a dopravy ČR, členem mezinárodní elektroenergetické unie EURELECTRIC se sídlem v Bruselu, členem Mezinárodní organizace
pro sociální bezpečnost ISSA se sídlem v Kolíně nad Rýnem a členem mezinárodní technické sekce pro práce pod napětím LWA.


Svaz je vydavatelem odborného časopisu Energetika.