Garant: Ing. Kateřina Janatková

Předseda: Ing. Oldřich Životský

Činnost rady:

Hlavním posláním rady je podporovat a rozvíjet odborné vzdělávání pro sektor elektroenergetiky. Cílem je zajistit další generaci technicky vzdělaných a kvalifikovaných odborníků, ale také přispět k dalšímu průběžnému profesnímu vzdělávání.

Rada je poradním orgánem ČSZE a ve své činnosti využívá strategické dokumenty Svazu: „Certifikace škol v ČSZE“, „Standard vybavení škol v ČSZE“ a „Zásady spolupráce škol
a členských subjektů v ČSZE“.

Pro radu je zásadní komunikace se sociálními partnery. Ta se opírá o Sektorovou dohodu pro energetiku, o „Memorandum o spolupráci“ uzavřené mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Českým svazem zaměstnavatelů v energetice, Dohodu o spolupráci uzavřenou mezi Národním ústavem pro vzdělávání a jeho nástupnickou organizací Národním pedagogickým institutem a o Dohody o spolupráci mezi kraji a Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.

Rada se významně podílí na tvorbě a aktualizaci vzdělávací politiky ČR v odborném vzdělávání. Byla a je aktivní při stanovení zásad „Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+“, při koncepci a revizi rámcových vzdělávacích programů pro střední školství, při tvorbě systému a zadání jednotné závěrečné zkoušky a systému maturitní a jednotné přijímací zkoušky. Svůj potencionál zaměřuje do oblasti dalšího profesního vzdělávání. Zejména při tvorbě Kvalifikačního a hodnotícího standardu Profesních kvalifikací v Národní soustavě kvalifikací, dalšího vzdělávání v moderních technologiích a vzdělání pro způsobilost pracovníků k obsluze a provozu vyhrazených technických zařízení.

Pracovní skupina pro odborné vzdělávání