Publikováno: 19. 12. 2023

Začátkem prosince letošního roku byla dokončena a zkolaudována jedna z největších staveb přenosové soustavy České republiky, „Transformovna Kočín – rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení“. Stavba probíhala v rozmezí let 2017–2023 a zahrnovala celkovou rekonstrukci rozvoden a částí zaústěných vedení. Celkové náklady na tuto investiční činí téměř 4 mld. Kč, 30 % z této částky by měly pokrýt dotace EU.

Transformovna (TR) Kočín se skládá z rozvoden 420 kV a 123 kV. Do rozvodny 420 kV jsou přivedena dvě bloková vedení elektrárny Temelín a jejich výkon se přenáší do dalších stanic přenosové soustavy, a to do nejbližší Dasný, propojené s transformovnou Slavětice, a dále Přeštice, Řeporyje a Chodov.

„Tato investiční akce umožní rozvoj přenosové soustavy navazující na další plány v oblasti elektrárny Temelín, zvýšila úroveň spolehlivosti vyvedení výkonu současných jaderných bloků a úpravami v napájení vlastní spotřeby elektrárny z přenosové soustavy zvýšila jadernou bezpečnost,“ říká Karel Slončík, člen představenstva ČEPS pověřený řízením úseku Správa, provoz a údržba PS.

Rozvodna 420 kV byla rozšířena z původních 18 polí na 24 a došlo k navýšení její zkratové odolnosti na 63 kA, což je nyní nejvyšší hodnota v přenosové soustavě. Rozvodna je připravena pro nová bloková vedení z elektrárny Temelín, nové dvojité vedení do stanice Mírovka u Havlíčkova Brodu, zdvojení stávajícího vedení do Přeštic a vedení do Slavětic.

V rozvodně 123 kV se navýšil počet polí ze 17 na 21. Rozšíření umožní výhledově připojit dvě vedení 110 kV pro zajištění rezervního napájení vlastní spotřeby v elektrárně Temelín, zdvojit distribuční vedení a vytvořit rezervu pro budoucí rozvoj. Dále se ve stanici Kočín navýšil transformační výkon, který napájí rozvodnu 123 kV, na 2×350 MVA.

Mezi další významné stavební objekty budované v rámci této akce lze mimo jiné zařadit kabelové propojení rozvoden 420 a 123 kV pro zajištění vyšší úrovně jaderné bezpečnosti, protihlukové stěny transformátorů, čističky zaolejovaných vod nebo systémy fyzického zabezpečení a nového LED osvětlení, které výrazně snižuje zatížení prostředí světelným smogem.

Více informací naleznete zde