Publikováno 28. 3. 2023

V nadcházejících letech bude v celé Evropě rozmístěno více dobíjecích a čerpacích stanic pro alternativní paliva, což odvětví dopravy umožní výrazně snížit svou uhlíkovou stopu v návaznosti na předběžnou politickou dohodu mezi Radou a Evropským parlamentem ze dne 28. března. „Dohoda vyšle jasný signál občanům a dalším zúčastněným stranám, že v celé EU bude instalována uživatelsky přívětivá dobíjecí infrastruktura a čerpací stanice pro alternativní paliva, jako je vodík. To znamená, že větší dobíjecí kapacita pro veřejnost bude k dispozici na ulicích v městských oblastech i podél dálnic. Občané již nebudou cítit úzkost z toho, že nenajdou nabíjecí a čerpací stanice pro své elektrické nebo palivové články,“ uvedl Andreas Carlson, švédský ministr infrastruktury a bydlení.

Co se týká situace v ČR, počet dobíjecích stanic pro elektrická auta loni vzrostl o více než 30 procent. V závěru loňského roku stát evidoval 1364 stanic, které byly rozmístěny v celkem 1200 lokalitách. Vyplývá to ze statistik Ministerstva průmyslu a obchodu. V současnosti je v ČR registrováno kolem 15 000 elektromobilů, další desetitisíce tvoří hybridy.

Hlavní cíle navrhovaného právního předpisu EU

Hlavní prvky návrhu Komise

Předběžná dohoda zachovává základní aspekty návrhu Komise, tj. klíčové celkové parametry, které budou mít skutečný dopad na klima, zejména:

Pro dobíjení lehkých elektrických vozidel požadavky na celkovou výkonovou kapacitu, která má být poskytnuta na základě velikosti registrovaného vozového parku, a požadavky na pokrytí transevropskou dopravní sítí (TEN-T) v letech 2025 a 2030,

Pro dobíjení těžkých elektrických vozidel a vodíkových plnicích stanic, požadavky na pokrytí TEN-T do roku 2030, počínaje rokem 2025 pro těžká elektrická vozidla,

Pro dodávky elektřiny lodím v přístavních přístavech, požadavky použitelné od roku 2030.

Hlavní pozměňovací návrhy k návrhu Komise

Znění předběžné dohody však mění některé aspekty návrhu Komise:

Vzhledem ke specifické dynamice těžkých elektrických vozidel a skutečnosti, že trh je méně rozvinutý než trh s lehkými vozidly, má být v roce 2025 zahájen postupný proces zavádění infrastruktury s cílem pokrýt do roku 2030 všechny silnice TEN-T,

V zájmu maximalizace účinnosti investic do vodíkových plnicích stanic a přizpůsobení se technologickému vývoji se požadavky zaměřují na zavádění infrastruktury plnicích stanic na plynný vodík se zvláštním důrazem na městské uzly a multimodální uzly,

Aby bylo zajištěno, že požadavky na dobíjení elektrickým proudem budou slučitelné s širokou škálou okolností v terénu a že investice budou přiměřené potřebám, byl celkový výkon elektrických dobíjecích stanic přizpůsoben a maximální vzdálenost mezi dobíjecími stanicemi pro silniční úseky s velmi nízkým provozem může být zvýšena,

Aby se usnadnilo používání infrastruktury pro dobíjení elektrické energie a vodíkové plnicí stanice, jsou k dispozici různé možnosti platby a zobrazení cen, přičemž se zabrání nepřiměřeným investicím, zejména do stávající infrastruktury, pokud jde o dodávky energie na pevnině v námořních přístavech, ustanovení jsou nyní plně v souladu s nedávno schváleným návrhem týkajícím se paliva EU v námořní dopravě.

Znění upřesňuje povinnosti každé zúčastněné strany, stanoví sledování pokroku, zajišťuje, aby byli uživatelé řádně informováni, a dodává odvětví společné normy a technické specifikace.

S ohledem na významný technologický vývoj a vývoj na trhu, který ovlivní těžká vozidla, obsahuje znění prozatímní dohody doložku o zvláštním přezkumu v krátkodobém horizontu, zatímco ve střednědobém horizontu bude přezkoumáno také celé nařízení.

Další informace naleznete zde