Publikováno 3. 3. 2021

„Podílíme se na bezpečné a udržitelné transformaci české energetiky“

Český svaz zaměstnavatelů v energetice byl založen jako sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Byl registrován Ministerstvem vnitra dne 11. února 1991. Podle ust. § 3045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se sdružení vzniklá podle zákona č. 83/1990 Sb. považují ode dne 1. ledna 2014 za spolky. Český svaz zaměstnavatelů v energetice je od 1. 1. 2014 právnickou osobou – spolkem podle OZ.

Z historie

Český svaz zaměstnavatelů v energetice vznikl na začátku roku 1991, tedy v období, kdy ještě Česká a Slovenská Federativní Republika procházela řadou zásadních ekonomickohospodářských a politických změn. A ty se významně promítaly i do energetických odvětví. Kvůli dynamicky se měnícím podmínkám podnikání se ukazovalo jako nezbytně nutné založit profesní svaz obdobný těm, které existovaly ve vyspělých evropských zemích. Cílem bylo vytvoření jednotné platformy pro řešení aktuálních problémů tedy profesní svaz hájící zájmy a potřeby subjektů podnikajících v oblasti energetiky. Další ambicí bylo vytvořit zaměstnavatelský svaz, který by působil jako odborný a konstruktivní partner pro dialog zejména s orgány státní správy a stal se respektovaným partnerem v sociálním dialogu s odborovými svazy zastupující zaměstnance pracující v energetickém sektoru.

První významnou aktivitou Svazu bylo kolektivní vyjednávání s Federálním odborovým svazem energetiků a uzavírání kolektivních smluv vyššího stupně. Na přelomu let 1995 a 1996 byly ustanoveny stálé odborné komise a sekce. Aktivity Svazu se rozšířily z oblasti zaměstnavatelské i na oblast hospodářskou a legislativní.

Odborníci z členských subjektů ČSZE pracují v mezinárodních organizacích jako je například sdružení EURELECTRIC, IVSS nebo LWA. Za dobu svého působení si vybudovali pozici profesionálů a svými odbornými znalostmi a zkušenostmi přispívají ke zpracování argumentačních materiálů pro orgány Evropské unie.

V uplynulých třiceti letech byl Svaz organizátorem bezpočtu konferencí a seminářů, případně se jich aktivně účastnil jako odborný garant či partner nebo poskytl svou záštitu při jejich konání. Uspořádal také mnoho výstav a veletrhů, případně se spolupodílel na jejich pořádání.

Významná role Svazu spočívala také v úspěšné prezentaci české energetiky jak u tuzemských, tak i zahraničních orgánů a institucí.

Svaz aktivně podporoval a rozvíjel odborné energetické a elektrotechnické vzdělání formou úzké spolupráce s vysokými a středními odbornými školami.

ČSZE v roce 2021 a jeho základní vymezení

 • ČSZE je dobrovolnou, nezávislou a otevřenou zájmovou organizací sdružující v současné době 46 nejvýznamnějších firem mající několik desítek tisíců zaměstnanců z oblasti výroby a rozvodu el. energie, tepla a souvisejících oborů, včetně odborných škol zaměřených na energetiku i jiných právnických osob podnikajících v odvětví energetiky.
 • ČSZE zastupuje ČR v organizaci EURELECTRIC, která sídlí v Bruselu
  a garantuje společné zájmy evropské elektroenergetiky s důrazem na proces přípravy energetické legislativy na evropské úrovni. Prostřednictvím ČSZE jsou ve výborech a pracovních skupinách EURELECTRIC zastoupeny společnosti ze skupiny ČEZ a dalších významných českých energetických společností.
 • ČSZE zastupuje své členské subjekty při jednání s odborovými svazy ECHO a ČOSE při jednáních o kolektivních smlouvách vyššího stupně. Tím pomáhá sladit zájmy zaměstnavatelů a zaměstnanců a aktivně tak dlouhodobě přispívá k zajištění sociálního smíru v ČR.
 • ČSZE dlouhodobě podporuje technické školství na všech úrovních vzdělávacího procesu, je aktivním členem pracovního týmu tripartity pro vzdělávání, zpracovává vzdělávací projekty, které jsou financovány z fondů EU, zajišťuje odborné stáže studentů ve firmách, které jsou členy ČSZE, vydává materiály podporující technické školství, organizuje odborné exkurze a semináře pro studenty. ČSZE vyjednává
  tzv. sektorové dohody, které jsou uzavírány mezi krajem, příslušnou odbornou školou a ČSZE. Hlavním cílem těchto sektorových dohod je prosazovat výuku technických oborů, včetně oborů s nízkou četností a přizpůsobit školství požadavkům trhu práce a napomoci získání většího množství kvalifikované pracovní síly, která na trhu práce pro tento strategický energetický sektor chybí. ČSZE podepsal s MŠMT Memorandum o spolupráci, jehož cílem je vzájemná spolupráce při podpoře a rozvoji technického školství na všech stupních vzdělávacího procesu s cílem přizpůsobit technické školství požadavkům trhu práce, koordinace jejich aktivit na trhu práce směřujících k rozvoji lidských zdrojů v oblasti energetiky.
 • V rámci ČSZE funguje „Sekce práce pod napětím“, která se jako jediná v ČR zabývá problematikou práce pod napětím a má zastoupení ve světové organizaci LWA (Sdružení pro práce pod napětím).
 • ČSZE je jediný zástupce ČR v Mezinárodním sdružení pro sociální bezpečnost (ISSA) – sekce elektřina a dlouhodobě se podílí na činnosti této organizace.
 • ČSZE je garantem odborné způsobilosti v elektrotechnice.
 • ČSZE je dlouholetým partnerem SP ČR a má své zástupce v řadě expertních týmů. Zároveň pro SP ČR zpracovává odborná stanoviska v oblasti energetické legislativy.
 • ČSZE považuje za jednu ze svých priorit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a věnuje se vzdělávání pracovníků útvarů bezpečnosti v energetice.
 • ČSZE úzce spolupracuje s obdobnými organizacemi v SRN (V MET), na Slovensku (ZZES) a Ruské federaci (Era Rossi).
 • ČSZE se každoročně podílí na přípravě studie Světové banky „Doing business“ – v kapitole „Přístup k elektřině“. Díky aktivnímu přístupu a zpracování obsáhlé analýzy, která vedla k revizi používané metodiky, se podařilo ČR posunout o desítky pozic vpřed.
 • ČSZE se podílí na formulování stanovisek a připomínek k materiálům, které zásadně ovlivňují české teplárenství v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.
 • ČSZE je jediným profesním svazem v sektoru energetiky, který uděluje odborníkům v tomto oboru prestižní ocenění jejich práce, tzv. „Medaili prof. Vladimíra Lista za zásluhy o rozvoj české energetiky“.
 • ČSZE společně s OS ECHO realizují projekt „Posílení a rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních energetického sektoru“.
 • ČSZE zajišťuje aktivitu řady sekcí a komisí, v nichž zasedají experti, kteří posuzují a zpracovávají stanoviska za příslušnou oblast.
 • ČSZE vydává elektronický věstník eZpravodaj ČSZE, který sleduje aktuální dění v energetickém odvětví, jak v ČR, tak i v zahraničí.
 • Od 1. 1. 2020 je novým ředitelem ČSZE Ing. Richard Vidlička, MBA, který je rovněž členem představenstva.